GRATIS VERZENDING VOOR ALLE BESTELLINGEN

Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden

Koper: de persoon die goederen koopt of ermee instemt van de koop bij de verkoper.

Voorwaarden: de algemene verkoopvoorwaarden zoals uiteengezet in dit document en eventuele speciale voorwaarden en condities die schriftelijk zijn overeengekomen door de verkoper.

Goederen: de artikelen waar de koper ermee instemt om bij de verkoper te kopen.

Prijs: de prijs van de goederen, inclusief btw en verzendkosten.

Verkoper: Lekto B.V.

2. Bepalingen
Deze bepalingen vormen de basis van het contract tussen de verkoper en de koper in relatie tot de verkoop van goederen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden en bepalingen, inclusief de standaard inkoopvoorwaarden van de koper of andere voorwaarden die de koper kan voorschrijven toepassen onder elke bestelling of bevestiging van de bestelling of een ander document.

Alle bestellingen voor goederen worden beschouwd als een aanbod van de koper om goederen van de verkoper te kopen op grond van deze voorwaarden.

De aanvaarding van de levering van Goederen wordt beschouwd als afdoend bewijs van de aanvaarding door de Koper van deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd, tenzij door de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper. Ze vervangen alle andere eerder uitgegeven voorwaarden.

3. Prijs
De prijs is de prijs die is vermeld in de orderbevestiging van de verkoper. De prijs is inclusief 21% BTW voor particuliere gebruikers.


4. Betaling en rente
Betaling van de prijs is verschuldigd bij aankoop van de goederen, tenzij schriftelijk overeengekomen door de verkoper.

De koper moet alle rekeningen volledig betalen en geen rechten van verrekening of tegenvordering uitoefenen op facturen die door de verkoper zijn ingediend.

5. Goederen
De hoeveelheid en beschrijving van de goederen zijn zoals vermeld in de bevestiging van de bestelling.

6. Levering van Goederen
De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper. De koper zal alle nodige maatregelen treffen om de goederen op de door de verkoper aangegeven dag af te leveren voor levering.

De Verkoper verbindt zich ertoe om al het redelijke te doen om de Goederen op een afgesproken leverdatum te verzenden, maar kan hier niet voor instaan. Het tijdstip van levering is niet bepalend voor het contract.

De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper voor verlies of schade, hetzij direct of indirect voortkomend uit de late levering, of een korte levering van de goederen. Indien een korte levering plaatsvindt, verbindt de koper zich ertoe de goederen niet te weigeren, maar de geleverde goederen te aanvaarden als gedeeltelijke uitvoering van het contract.

Indien de Koper de Goederen niet op de afgesproken leverdatum in ontvangst neemt, of indien er geen specifieke datum is overeengekomen wanneer de Goederen gereed zijn voor verzending, is de Verkoper gerechtigd de Goederen op te slaan en te verzekeren en redelijke kosten aan de Koper in rekening te brengen van zo te doen.

7. Aanvaarding van Goederen
De koper wordt geacht de goederen 48 uur na aflevering aan de koper te hebben aanvaard.

De Koper zal de Goederen binnen 48 uur na levering grondig inspecteren en zal de Verkoper binnen 4 werkdagen na levering van de Goederen schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele gebreken, die een redelijk onderzoek zou hebben onthuld.

Indien de koper de goederen heeft aanvaard of geacht wordt te hebben aanvaard, heeft de koper niet het recht om goederen te weigeren die niet in overeenstemming zijn met het contract.

8. Titel en risico
Het risico gaat over bij levering van de goederen naar het adres van de koper.

Niettegenstaande de eerdere overdracht van risico, blijft de eigendom van de Goederen bij de Verkoper en gaat deze niet over op de Koper totdat het verschuldigde bedrag onder de factuur (inclusief rente en kosten) volledig is betaald..

Totdat de titel over is gedragen, zal de Koper de Goederen bewaren als borg voor de Verkoper en zal ze opslaan of markeren zodat ze te allen tijde geïdentificeerd kunnen worden als het eigendom van de Verkoper. De Verkoper kan op elk moment voordat eigendomsvoorbehoudingen plaatsvinden en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Koper.